Expertise niveau’s

Spectrum Nederland onderscheidt drie niveaus van expertise, afhankelijk van de duur en intensiteit van de gevolgde bijscholing. Op deze manier wordt een transparant en reëel beeld verkregen van het kennis-en vaardigheidsniveau van de betreffende rijinstructeurs.

Spectrum Nederland doet haar uiterste best juiste informatie te publiceren, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen aangaande de professionaliteit van de genoemde rijscholen. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de rijscholen zelf. Minder goede ervaringen met een rij-instructeur? Klik hier voor het beleid rondom klachten.


icoon-basis-autisme-adhdRij-instructeur met basiskennis en -vaardigheden Autisme & ADHD

De rij-instructeur heeft een workshop van 2 dagdelen gevolgd bij Spectrum Opleidingen (vóór 2013) of bij De Verkeersacademie (vanaf 2013, onder supervisie van Spectrum Brabant).

De instructeur beschikt over basiskennis hoe om te gaan met een kandidaat met autisme en ADHD, kan signalen van overbelasting, overprikkeling, impulsiviteit en concentratieverlies bij de kandidaat herkennen en beschikt over een aantal basale handvatten hoe hiermee tijdens de rijles om te gaan.

Vind een rij-instructeur met basiskennis en -vaardigheden Autisme en/of ADHD in uw buurt.

Let op; in het verleden was het nog mogelijk om een workshop autisme of ADHD los te volgen. Het kan daarom zijn dat een instructeur één van onderstaande logo’s achter de naam heeft staan. Inmiddels is het apart volgen van de workshops niet meer mogelijk.

icoon-basis-adhd icoon-basis-autisme


icoon-gevorderd-autisme-adhdRij-instructeur met gevorderde kennis en vaardigheden Autisme & ADHD

De rij-instructeur heeft na een basisworkshop tevens de gevorderde training van anderhalve dag gevolgd bij Spectrum Opleidingen.

In deze training wordt dieper ingegaan op de aard van de stoornissen, medicatie en de gevolgen die dit heeft voor de kandidaat met autisme of ADHD. Rijinstructeurs worden getraind aan de hand van recente theorieën en verklaringsmodellen. Heel specifiek wordt de link gelegd tussen methodieken die de rijopleider voor handen heeft (bijv. RIS) en methodieken die kunnen worden ingezet om een kandidaat met autisme te ondersteunen. Rij-instructeurs die de training hebben gevolgd , kunnen werken met een speciaal ontwikkeld ‘Autismeprotocol rijles’ enm het ‘ADHDprotocol rijles’.

Vind een rij-instructeur met gevorderde kennis en vaardigheden Autisme en/of ADHD in uw buurt.

Let op; sommige instructeurs zijn alleen bijgeschoold op autisme maar (nog) niet op ADHD. U ziet dan onderstaand label achter de naam van de instructeur:

icoon-gevorderd-autisme icoon-gevorderd-adhd


icoon-erkenning-autisme-adhdErkend Rij-instructeur Autisme & ADHD

De rijinstructeur heeft zowel de basis-workshop autisme & ADHD als de gespecialiseerde training autisme & ADHD gevolgd en mag zich “Erkend rij-instructeur Autisme en ADHD” noemen doordat hij of zij jaarlijks de intervisie/ terugkomdag volgt. Opgemerkt dient te worden dat een rijinstructeur natuurlijk geen hulpverlener is en in die zin geen specialist op het gebied van Autisme. Wel onderscheidt de rijinstructeur zich van andere instructeurs doordat hij of zij is bijgeschoold, de protocollen kent en kan hanteren en jaarlijks de opgedane kennis opfrist, kennis neemt van de nieuwste inzichten en zijn handelen samen met onze professionals toetst aan een autisme- en ADHDgeschikte manier van omgaan met kandidaten. Instructeurs kunnen werken met een speciaal ontwikkeld ‘autisme- en ADHD-protocol rijles’.
Erkende rij-instructeurs ontvangen gratis een banner en certificaat als bewijs van de erkenning. De banner kan geplaatst worden op de eigen website. Achter de vermelding van de rijschool op deze website, wordt het erkenningslabel van Spectrum Nederland geplaatst.

Vind een Erkende rij-instructeur Autisme & ADHD in uw buurt.