De brief aan mevrouw Schultz van Haegen en Mevrouw Philippens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Donderdag 15 maart 2012 hebben wij het Autisme Rijgeschikt-kunstwerk, petitie en brief overhandigd aan het hoofd verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag. De overhandiging markeerde het einde van een 6 maanden durende actie om het beleid van de 3-jaarlijkse herkeuringen voor mensen met autisme of ADHD onder de aandacht te brengen. De campagne is landelijk uitgevoerd door de non-profit campagne Autisme Geschikt tezamen met de mensen achter rijles-en-autisme.nl; beiden initiatieven van Spectrum Brabant. Ook de Nederlandse belangenvereniging voor mensen met autisme, de NVA, heeft zich aangesloten bij de actie. Uitgebreide informatie over de campagne vind u hier: autisme-en-rijbewijs-actie.htm.

De Brief

Betreft: Afsluiting campagne Autisme en Rijgeschiktheid

Hooggeachte minister Schultz van Haegen, Geachte mevrouw Philippens,

Naar aanleiding van onze campagne ‘Autisme en Rijgeschiktheid’ schrijven wij u deze brief. Via deze brief willen wij de aandacht vestigen op een aantal knelpunten rondom het behalen en behouden van het rijbewijs voor mensen met een stoornis in het autismespectrum, toegespitst op de rijgeschiktheid.

De campagne is gevoerd vanuit de non-profit campagne ´Autisme Geschikt´, het platform rijles-en-autisme  en Spectrum Opleidingen (rijopleiders leren omgaan met stoornissen in het autismespectrum en ADHD), alle geïnitieerd door Spectrum Brabant, Centrum voor Zorg en Onderwijs.

Wij verzoeken u onderstaande punten kritisch te onderzoeken:

 • Wij vragen u om een heroverweging van de standaard(her)keuring voor mensen met autisme omdat wij vinden dat wie op enig moment heeft bewezen rijgeschikt te zijn, dat over 1-3 jaar nog steeds zal zijn. Die persoon heeft naar onze mening dan recht op een rijbewijs met onbeperkte geldigheid.
 • Een herkeuring, met eindigheid in het verschiet, zou slechts op zorgvuldig afgewogen gronden moeten plaatsvinden. Huidige regelgeving en procedures vragen om nuancering.
 • Wij vragen om een wijziging in de uitvoering van de keuring. Deze keuringen worden doorgaans uitgevoerd door onvoldoende in de materie ingelezen psychiaters die verschillende tarieven hanteren. Controle op de uitgevoerde diensten en prijzen ontbreekt. De kosten, die overigens bij iedere (her)keuring terugkomen, komen voor rekening van de betrokkene zelf. Dit beleid vinden wij oneerlijk en bovendien erg belastend.
 • Wij pleiten voor een vermindering of zelfs afschaffing van de extra kosten voor mensen met autisme door middel van het opheffen van de beperkte geldigheid van het rijbewijs en de terugkerende herkeuringen.
 • Wij pleiten voor een eenduidig en zorgvuldig uitgevoerd beleid in relatie tot de zogenaamde Eigen Verklaring (EV) en het medische traject en evaluatie van de huidige procedures. In de bijlage treft u ervaringsverhalen van cliënten aan waaruit blijkt dat dit momenteel niet naar behoren gebeurt.
 • We pleiten voor een herziening van de geldigheidsduur van de papieren Eigen Verklaring van thans een jaar naar onbeperkt.  Voor mensen met een dergelijke beperking is die termijn in veel gevallen namelijk te kort. Dit zorgt voor extra belasting en onduidelijkheid. (Zie casus 9).
 • Wij pleiten voor meer kennis van autisme bij CBR examinatoren en in het bijzonder onder de groep AA-examinatoren. De groep personen met autisme is erg groot (1:100) en begrip voor en kennis van de stoornis is van belang om de rijgeschiktheid naar behoren te kunnen vaststellen en rekening te kunnen houden met de stoornis.  Het kan het verschil betekenen tussen het predikaat ‘geschikt voor automaat’ of ’geschikt voor een schakelvoertuig’ of misschien zelfs – ten  onrechte- ‘ongeschikt’.
 • Wij pleiten daarnaast voor heldere voorlichting aan rijinstructeurs in relatie tot de procedure rondom de Eigen Verklaring.  Negentig procent van de rijinstructeurs heeft geen of onvoldoende wetenschap van het verloop van het medisch traject. Derhalve kunnen zij hun eigen kandidaten niet voorlichten. Dit zorgt voor onnodig veel onduidelijkheid en stress bij de kandidaat met autisme.
 • Wij pleiten voor facilitering van bijscholing voor rijinstructeurs (bijscholingsonderwerp WRM). Een betere toegankelijkheid tot de bijscholing zal een direct positief gevolg hebben voor de kansen op een rijbewijs voor kandidaten met autisme.
 • Wij pleiten voor een beleid met de nadruk op competenties en de mogelijkheden met eventuele aanpassingen per individu in plaats van alleen op de beperkingen van de stoornis als zodanig.
 • Wij willen u verzoeken in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Autisme voor meer informatie. De NVA maakt zich sterk om de richtlijnen rondom autisme en rijgeschiktheid helder en beter te krijgen. De NVA onderhoudt onder meer contacten met partijen als de NVvP om tot duidelijke en transparante afspraken te komen op het gebied van de kosten en benodigde onderzoeken om de rijgeschiktheid te bepalen en de geldigheidsduur van het rijbewijs.

Wij hopen met onze campagne enerzijds te hebben bijgedragen aan de bewustwording van specifieke problemen waar mensen met autisme en hun rijinstructeurs tegenaan lopen bij het behalen en behouden van het rijbewijs.
Anderzijds hopen we dat dit het startpunt is van een beweging die zorgt voor een concrete en fijne afstemming van wetgeving, beleid en uitvoering ervan.
Van het invullen van de EV, via het medisch traject, de rijlessen, het rijexamen tot aan het behalen en behouden van het rijbewijs.

Tot slot kunnen we tot ons genoegen enige resultaten melden.

Via social media hoopten we met de campagne extra aandacht op het thema te vestigen.
Dit gebeurde door middel van de beeldvormingcampagne ‘geschikt/niet geschikt’ met nadruk op de sterke kanten van autisme. We hebben vele reacties ontvangen.
Een aantal reacties die de huidige situatie schetsen, treft u aan in de bijlage.
Een verzameling van kreten als gevolg van de oproep, vindt u hier:http://autismegeschikt.nl/AutismeRijgeschikt-kunstwerk.html.
Via de petitie hebben meer dan 1100 personen laten weten het niet eens te zijn met het huidige beleid. Dit bekrachtigt ons verhaal.

Naar aanleiding van de campagne zijn we in gesprek gekomen met de senior productmanager praktische rijgeschiktheid van het CBR, dhr. De Vries.
Na een kennismakingsgesprek werd  overeengekomen dat dhr. De Vries tijdens de bijscholing van de gespecialiseerde rijinstructeurs autisme/ ADHD een presentatie zou geven over de werkwijze van het CBR.
Als gevolg hiervan kon een start worden gemaakt met het creëren en waarborgen van een doorgaande lijn voor de kandidaat  met autisme met zijn enorme behoefte aan eenduidigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Vervolgens is bereikt dat Spectrum Opleidingen de deskundigen praktische rijgeschiktheid (DPR) van het CBR heeft getraind in de communicatie met personen met autisme en vergelijkbare problematiek. Op deze wijze kon de doorgaande lijn weer een stapje hoger komen.
De Autisme-gespecialiseerde rijinstructeur en de DPR spreken nu dezelfde taal. Men kan met elkaar in gesprek om voorspelbaarheid voor de kandidaat te creëren waardoor het noodzakelijke maatwerk ontstaat.

In de toekomst zullen naar verwachting ook de AA-examinatoren worden getraind. Een afschrift van deze brief zal gestuurd worden naar dhr. De vries en de directie van het CBR. We hebben er het volste vertrouwen in dat betrokkenen de brief met bijgevoegde ervaringsverhalen zullen aangrijpen om – zowel op het gebied van de uitvoering van de wettelijk vastgestelde procedures als op het gebied van de communicatie met betrokkenen – de zaken concreet af te stemmen.

Gedurende dit jaar willen we landelijk monitoren welke concrete acties plaatsvinden om rijleskandidaten met autisme beter te bedienen.
We zouden het dan ook uitermate op prijs stellen als u ons op de hoogte wilt houden van alle ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Spectrum Brabant, (Spectrum Opleidingen en Rijles-en-autisme),

Renate van Leeuwen- van Dorst
Projectleider Spectrum Brabant


Bijlage ervaringsverhalen Autisme en rijgeschiktheid binnengekomen bij Spectrum Nederland
Casus 1
Wij hoorden dat we een eigen verklaring in moesten vullen omdat je autisme hebt.
Gaat over zoon met klassieke autisme, met hoge intelligentie op het gebied van techniek.
Alles meegestuurd van GGZ, huisarts,  diagnoses en verdere  informatie dat mijn zoon geschikt was om auto te rijden, dat hij zijn theorie 2 dagen na zijn 18e verjaardag al had gehaald in 1x.
Hij moest toch naar een onafhankelijke psychiater in Bergen op Zoom, kosten 218.95 contant.
Ik  hoorde dat het in Vlissingen 100 euro kostte. CBR gebeld, kon niet naar een andere psychiater dan dat zij aan mij doorgegeven hadden, ook al was die aangewezen arts 2x duurder.
Ik wilde een lijst van aangesloten Psychiaters die voor het CBR mogen keuren. Kreeg ik niet, CBR beslist waar je naar toe wordt verwezen.
Ik heb gezegd dat er staat dat het een onafhankelijke arts moet zijn, niet je eigen arts. Ik was bij die maatschap van psychiaters met mijn zoon geweest, dus het was geen onafhankelijke arts.
Bovendien was die arts in Brabant en ik woon in Zeeland. Na veel woordenwisselingen kon ik toch naar Vlissingen voor 100 euro.
10 minuten binnen gezeten, Psychiater vraagt wat je hobby’s zijn, of je naar school fietst, welke opleiding je volgt en waarom je een rijbewijs wilt hebben enz.
Hij vond Mario geschikt om te rijden, maar vertelde dat het CBR weinig met die gegevens van hem doet, was een formaliteit. (wel een dure)
Hij moest begin december een rijtest doen, maar iemand die nog maar 6 lessen heeft gevolgd kan dan ook nog niet goed rijden.
Zou een nieuwe rijtest moeten doen, dit gebeurde op 7 januari 2010, er was nu plaats omdat de rijexamens voor het rijbewijs waren afgelast wegens het gladde weer.
Kun je nagaan, examens gaan niet door, maar een rijtest wel bij iemand die nog aan het leren is. Het blijft toch steeds glad, ging goed.
28 december 2009, dus nog voor de 2e rijtest, kregen we bericht dat hij een rijbewijs kreeg voor 3 jaar. Ze hebben niet de 2e rijtest afgewacht!!!
Ongeveer een half jaar duurde de afhandeling na indiening van de Eigen Verklaring.
Hij slaagde in 1x voor zijn rijbewijs B.
Wilde ook zijn E halen, weer eigen verklaring opgestuurd eind sept. 2010, na veel bellen kregen we begin dec. Bericht dat hij zijn E, voor aanhanger kon halen, waarom moet dit 9 weken duren, hij kon het hierdoor niet in de herfstvakantie halen. Pas het jaar daarop kon hij i.v.m. stage pas gaan lessen in sept 2011. Hij haalde het ook in 1x, reed perfect volgens de examinator.
Rijbewijs E is maar een jaar geldig, omdat B maar voor 3 jaar is afgegeven. Dus over een jaar begint die prodedure opnieuw.
Als je vraagt bij het CBR hoe het dan gaat, kunnen ze geen antwoord geven, niet of je een rijtest moet doen, of weer naar een psychiater of iets anders, niemand kan mij dat duidelijk maken.
Ze kijken ook niet of iemand aanrijdingen heeft gehad of boetes, want dat zou dan nog redelijk zijn, iemand die veel boetes heeft, zou dan minder geschikt zijn, ook daar kijken ze niet naar.
Ze zeggen dat de overheid die regels heeft gemaakt, niet CBR, dat de procedure is 1 of 3 jaar, dan 5 jaar en dan 10 jaar, hoe goed je ook rijdt, ze wijken niet van die regels af.

Ik vind dat alleen een rijtest voldoende is, geen psychiaters e.d. deze kunnen ook niet beoordelen wat iemand achter het stuur zal doen en of die inzicht hebben in het verkeer.
Als er na de rijtest dan nog twijfels zijn, kun je alsnog naar een psychiater toe.
Papieren die CBR krijgt van behandelaars en de psychiater, worden volgens mij niet gelezen, ze gaan hun eigen gang.
Iemand die examen doet, heeft al een aparte examinator, die kijkt extra goed omdat je een “stempeltje” hebt.
Als die examinator vindt dat je kunt rijden, moet dat bindend zijn, gelijk aan anderen die examen doen,  anders is dit discriminatie.
Ik ken ook iemand, die krijgt een geldigheid eigen verklaring voor het behalen van zijn rijbewijs van 1 jaar. Hij doet er bijna een jaar over om het te behalen en moet dan na 1 maand opnieuw alles weer aanvragen.
Het is een bureaucratische toestand wat alleen maar ergernis geeft en veel kosten.

Casus 2
2 zoons met autisme.
Het verhaal is bekend. Medische verklaring, medische rijtesten, psychiater etc. etc.,
normaal examen en dan eerst een rijbewijs voor zoon 1 met een geldigheid van 7 maanden
en zoon 2 met een geldigheid van 1.5 maand! (geldigheid van beschikking psychiater). Vervolgens
geldigheid rijbewijs van 3 jaar ondanks dat psychiater geen belemmeringen ziet.
(meer info beschikbaar)

In oktober zijn we naar de rechtbank geweest om in beroep te gaan tegen de beschikking van het CBR v.w.b.
de termijn van 3 jaar op de volgende gronden:
– punt 3 medische verklaring: nooit in behandeling geweest………..diagnose is ook behandeling?……..
diagnose door psycholoog…..niet door psychiater
– Autisme is een ontwikkelingsstoornis…..wordt beter…niet slechter. Bij pgb aanvraag gaan ze er vanuit dat je    “geneest”van autisme of dat de situatie steeds verbetert…….. Bij rijbewijs gaan ze er vanuit dat het verslechterd.
– Belachelijk dat er hoge kosten zijn (300 euro per 3 jaar) die gemaakt MOETEN worden. Laat de overheid dan zelf  de kosten dragen.
Uiteraard hebben we dit niet gewonnen. CBR voert alleen de wetgeving uit….

Wat ik veranderd zou willen zien:
Gelijke behandeling voor iedereen. Geen discriminatie door het etiketje autisme wat ooit ontvangen is. Zoals iedereen zonder autisme zijn ook personen met autisme verschillend. Bovendien is autisme een ontwikkelingsstoornis en geen ziekte of stoornis die verergert.
Laat een psychiater of keuringsarts eens meerijden, laat ze eens kijken naar bekeuringen/ongelukken en deze vergelijken met mensen zonder autisme i.p.v. een gesprekje van 10 minuten voor 230 euro!
Indien handhaving termijn van drie jaar: De hoge kosten vergoeden en bijstaan in de stress die het aanvragen e.d. met zich mee brengt.

Casus 3
Onze dochter van 19 jaar heeft autistische beperkingen en ADHD, gebruikt daarvoor medicatie dus een JA op eigenverklaring.
Opeens moet ze getest worden en krijgt ze rare onbegrijpelijke vragen over haar omgang met ADHD??
Bijv. word je wel eens boos.
Wat doe je als je iemand aanrijd? Stap je uit of rijd je door.
Raak je wel eens spullen kwijt?
Erg vreemd allemaal. Nu vind ik het vooral vreemd dat ADHDers zonder medicatie niets hoeven in te vullen met en ja op de eigen verklaring???
Zijn deze dan wel zo veilig?
Dit zou dan wel blijken uit de aantal lessen en slagingspercentage.
Volgens het CBR slaag je pas als je veilig bent in het verkeer.
Natuurlijk is dit zo, maar waarom mag mijn dochter niet diezelfde kansen hebben?
Heeft nu haar 1e rijtest achter de rug en er word erg kritisch gekeken door een ADHD bril.
Ze zou te snel reageren en soms juist weer te langzaam, typisch ADHD????
Maar misschien komt dit omdat ze nog maar 20 lessen had gehad, beginners fouten ??????

Dit is puur en alleen vanwege de medicatie, terwijl ze met medicatie een veel en veel betere concentratie en prestatie vermogen heeft.

Casus 4
Wat betreft de keuring: erg klantonvriendelijk. Je moet de eerste afspraak  nemen die hen past, wil je verzetten kost dit € 15, maar ondertussen hebben  we daar ruim een uur zitten wachten.

De keuring stelde niets voor, we zijn alles bij elkaar denk ik een kwartier binnen geweest waarvan we nog 5 minuten hebben moeten wachten omdat de arts de psychiater nog moest halen. Deze stelde 2 vragen en toen stonden we weer buiten, de arts was wel erg aardig en vroeg wat uitgebreider.
Ik vind het nogal absurd dat ze ieder jaar gekeurd moet worden terwijl ze geen medicatie gebruikt, de regels mogen wel wat  bijgesteld worden.

Casus 5
Op de school waar ik werk is een leerlinge met adhd die dezelfde soort
problemen heeft. Je weet van het hele verhaal dat Ritalin wordt gezien als
een geneesmiddel dat de rijvaardigheid beïnvloedt (weliswaar positief) en
dat deze leerlingen daarom ook een vraag van de medische verklaring moeten
beantwoorden met ja en dus aanvullende testen moeten doen. Ook voor hen
geldt dat de termijnen van ‘goedkeuring’ nogal willekeurig zijn zodat ook
voor deze leerlingen een rijbewijs houden op den duur de kosten van het
rijbewijs halen ruimschoots overstijgen. De leerlinge in kwestie moest nu
350 of 400 betalen voor een psychiatrisch onderzoek en het onderzoek moet
over een aantal jaren herhaald worden met vast inmiddels nog hogere
kosten. Bijna niet op te brengen voor deze jongeren. Ik vind ook dat een
grof schandaal en net zo erg als wat er met autistische jongeren gebeurt.

Casus 6
*Grote verschil in prijs van € 100,- tot € 230,- voor een bezoek aan een psychiater. Leerlingen onderling die met elkaar praten horen dit ook en snappen hier helemaal niks van.
Ik heb ook een leerling die een onderzoekje moet hebben € 400,- en dan nog afwachten of hij zijn rijbewijs mag/kan halen.

*Afstand voor een bezoek aan een psychiater  van uit Emmen (Drenthe)  naar Groningen, Heerenveen of naar AMSTERDAM zijn geen uitzondering.
Er wordt totaal niet gekeken bij het sturen van een brief of dit ook een redelijke afstand is. Laat staan naar het kostenplaatje

*En dan het nut van dit bezoek. Ik ben zelf bij mijn zoon mee geweest naar Groningen. Maar een onzinniger gesprek voor het behalen van een rijbewijs ben ik nog niet tegengekomen.

*Groot probleem::  Veel van deze psychiaters vertellen de leerlingen dat ze gewoon hun rijbewijs mogen gaan halen.
Leg deze jongeren dan maar eens uit dat het CBR dat bepaalt. En als ze dan toch nog een rijtest moeten doen snappen ze hier helemaal niks meer van.
Ik heb dit al vaker aangekaart bij de medische afdeling maar die zeggen hier niks aan te kunnen doen.

*1-3 jaar is veel te kort voor duur van een wel heel duur rijbewijs. Daarnaast is angst voor het niet op tijd voor elkaar hebben van de papieren door achterstand van CBR ontstaan.

*Eigen Verklaring van dochter  voor verlenging rijbewijs bij CBR eerste week van oktober binnen. Kan voor psychiater gesprek in maart erop pas terecht en in de zomervakantie (bijna een jaar later) kan ze haar rijbewijs ophalen. (gelukkig was ze haar inmiddels verlopen rijbewijs niet voor het werk nodig)
Vraag ik bij de medische afdeling of het verstandiger is nog veel vroeger te beginnen met aanvragen. NEE want als je te vroeg aanvraagt is je rijbewijs gewoon korter geldig als ze wel in korte tijd de zaken hebben geregeld.

*Geen duidelijke uitleg als door medicatie na alle onderzoeken en rijtest geen examen mag worden gedaan ook al is alles goed.
Van bv ritalin of concerta  is de oorzaak vaak het niet officieel op papier staan van diagnose ADHD.
Al verschillende jongeren die ik dit heb verteld hebben gezorgd voor officiële diagnose en mogen dan wel verder.

Casus 7
Onderstaand twee ervaringen van kort geleden:
 leerling A: een van de vragen van de EV met ja beantwoord, moest naar psycholoog die door CBR was aangewezen.
Leerling was tien minuten binnen. Volgens deze leerling werd hem gevraagd wat zijn hobby’s waren en hoe het autorijden ging: 180 euro.

 Leerling B: werd door het CBR verwezen naar een psychiater, gespecialiseerd in ADHD. (leerling heeft Asperger, geen ADHD)
De leerling moest voor deze afspraak met het openbaar vervoer van Hellevoetsluis naar Rijswijk.
Heeft een gesprek gehad van ong. 20 minuten (leerling vond dit wel een prettig gesprek)
Kosten 213 euro met de mededeling dat het CBR beslist of hij rijexamen mag doen.

Leerling A; rijtest heeft een geldigheid van 3 jaar
Leerling B; rijtest heeft een geldigheid van 1 jaar

Ik vind het onbegrijpelijk dat de leerlingen doorgestuurd worden naar een psychiater,
Psychiater die niets over hun achtergrond weet en dan nog aangewezen worden door het CBR ook.
Zoals een van de moeders tegen mij zei: het is wel heel knap van deze man dat hij binnen
een kwartier kan zien hoe de stand van zaken is. Vroeger heeft een psycholoog er twee jaar over gedaan om een diagnose te stellen.

 

Casus 8
Waar ik veel vragen over heb is een zogenaamd ‘protocol medische keuringen’ waar ik (rijinstructeur) geen inzage in krijg.
De eigen specialist van de leerling dient met de eigen verklaring een rapport mee te zenden naar het CBR.

Volgens CBR, en daar wil ik niet aan twijfelen, zou de leerling niet uitgenodigd hoeven worden voor ‘onderzoek’ door een onafhankelijke specialist als het zelf ingestuurde rapport voldoet aan het protocol. Dit rapport zou door de eigen behandelaar opgesteld kunnen worden.
Dit protocol zou ook bij alle psychiaters en neurologen bekend zijn.

Mijn ervaring: ik heb nu negen keer een EV traject opgestart, maar in alle gevallen werden de leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door een onafhankelijke psychiater/neuroloog. In bijna alle gevallen een andere.
Het rapport dat we zelf hadden ingestuurd (opgesteld door eigen behandelaar van leerling) werd dus niet in behandeling genomen.
Dit zou betekenen dat deze behandelaars geen van allen op de hoogte zijn van dit ‘protocol’, of geen tijd/zin hebben om dit netjes af te handelen.
Op de vraag aan het CBR hoe dat protocol er uitziet kreeg ik, wellicht ook wel terecht, het antwoord dat dit niet mijn zaak was.

Het zou een gigantische verbetering zijn voor de leerlingen als het extra bezoek aan een psychiater/neuroloog niet meer zou hoeven. Het scheelt een hoop frustraties, want ik hoor alleen maar negatieve ervaringen hierover.
Meestal bestaat zo’n onderzoek uit een paar simpele vraagjes waar vervolgens in de meeste gevallen rond de € 200 voor betaald moet worden. In alle gevallen moesten mijn leerlingen ook naar een andere stad.

Het lijkt me toch niet erg moeilijk om een standaard rapport te maken. De eigen specialist van de leerling zou hiervoor een extra standaard vergoeding kunnen krijgen die toch niet zo hoog hoeft te zijn.
Deze leerlingen zijn al extra de dupe door hun beperking, maar zo kan de schade nog meevallen. Als instructeur is zo’n systeem ook makkelijker te verdedigen.

Daarnaast vind ik dat zo’n rapport een geldigheidsduur van 2 jaar moet krijgen. Binnen deze 2 jaar moet de rijtest, indien nodig, plaatsvinden. De geldigheid van het rijbewijs zou in moeten gaan bij het verkrijgen ervan en niet zoals nu vanaf de positieve rijtest. Hierna heeft de leerling namelijk nog een behoorlijk stuk opleiding te gaan waardoor het in de praktijk mogelijk is dat het eerste rijbewijs slechts een maand geldig is. Dat is te bizar.
Voor ons als instructeurs is het heel moeilijk plannen. Ikzelf stel de hele procedure zo lang mogelijk uit, zeker de rijtest, om hiervoor genoemde problemen te voorkomen.

Ik hoop in de toekomst een verbetering in de medische procedure.

Casus 9
Via deze weg wil ik mijn ervaring delen i.v.m. de eigen verklaring van een kandidaat met autisme.
Kandidaat X heeft meer daar een jaar geleden een papieren eigenverklaring ingediend bij het CBR.
Aan de hand van deze eigen verklaring is er door het CBR een medische traject gestart. (meer dan een jaar geleden)
Daarbij zijn de nodige onderzoeken geweest bij de psychiater. Daaruit kwam voort dat hij een medische rijtest moest doen bij de DPR.
Uit deze test kwam,  dat hij nog niet rijgeschikt was bevonden. Inmiddels was er al een jaar verstreken vanaf het indienen van de eigen verklaring  en de medische rijtest.
Bij het hernieuwd aanvragen van een rijtest (begin maart 2012) kwamen ik er achter dat hij weer een nieuwe papieren eigen verklaring in moest dienen.
Mijn bezwaar tegen deze procedure is dat je bij mensen met een vorm van autisme en ADHD al gauw een langer traject moet doorlopen dan de geldigheidsduur van de papieren eigen verklaring.

Het lijkt mij billijker om bij mensen die al in het rijtesten traject zitten (al een  rijtest hebben gehad en voor een tweede in aanmerking komt)  een ontheffing te geven om een hernieuwde rijtest te doen buiten de geldigheidsduur van de papieren eigen verklaring om.

Dit geeft voor de kandidaat meer rust en je kan je kandidaten ook beter voorbereiden op zo een rijtest. Dit duurt bij sommige kandidaten meer dan een jaar (45 uur is niks).
Als je tussentijds opnieuw een eigen verklaring in moet dienen, wat misschien tot gevolg heeft dat je weer de weg moet vervolgen via de psychiater, wordt het een zeer lang (2 tot 3 maanden) en demotiverend  traject voor een kandidaat. Over het kostenaspect heb ik het dan nog niet eens, maar dit komt er dan natuurlijk vanzelf bij.
Ik hoop van harte dat er een mogelijkheid is om aan deze situatie een verandering aan te brengen.
Zeker gezien de problematiek waar wij mee bezig zijn om mensen met autisme en ADHD mobiel te krijgen.