Publicatie over Rijles en Autisme in Vakblad Rij-instructie

Spectrum Brabant is een centrum voor Zorg en Onderwijs, gespecialiseerd in begeleiding van jongeren en jong(volwassenen) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en ADHD. Jongeren kunnen bij Spectrum Brabant terecht voor begeleiding op het gebied van onderwijs, zorg en vrije tijd.

De ontwikkelde expertise wordt hiernaast ook ingezet voor het trainen van professionals in andere branches. Een voorbeeld is de workshop Autisme en Rijles, ontwikkeld om enerzijds de kennis van de stoornis te vergroten en anderzijds om instructeurs concrete handvatten te bieden om hun kandidaten beter te begeleiden.

Workshop Autisme en Rijles

Voor mensen met autisme is het niet altijd vanzelfsprekend het rijbewijs te kunnen halen. De specifieke problemen van deze mensen zorgen ervoor dat zij door teveel prikkels het overzicht kwijt raken. De kans bestaat dan dat zij ondanks het potentieel toch moeten afhaken of überhaupt niet aan rijlessen beginnen. Rijscholen kunnen hier een belangrijke bijdrage in leveren door hun rij-instructeurs te trainen in het omgaan met deze doelgroep. Spectrum Brabant heeft voor rijscholen een workshop ontwikkeld zodat de medewerkers met meer vertrouwen hun leerlingen tegemoet kunnen treden. Rust en duidelijkheid zijn hierbij de belangrijkste kernwoorden.
De workshop verschaft deelnemers basale kennis over wat autisme inhoudt en welke concrete gedragingen zij in de praktijk tegen kunnen komen. Aan de hand van herkenbare, concrete voorbeelden uit de praktijk van een rij-instructeur worden de meest voorkomende struikelblokken en valkuilen behandeld. De geleerde aanpak, tips en trucs zijn niet alleen van toepassing bij de begeleiding van kandidaten met autisme. Ook de reguliere kandidaten of kandidaten met andere leerproblemen profiteren aanzienlijk van de duidelijke benadering door een rij-instructeur!

Specialistentraining Autisme en Rijles

In deze training wordt dieper ingegaan op de aard van de stoornis en de gevolgen die dit heeft voor de kandidaat met autisme. We haken aan bij de stof van de workshop en gaan hier dieper op in.
Heel specifiek wordt de link gelegd tussen methodieken die de instructeur voor handen heeft  (bijv. RIS) en methodieken die specifiek kunnen worden ingezet om een kandidaat met autisme te ondersteunen(ABC en Wh) . De RIS-methodiek kan bijvoorbeeld uitstekend worden ingezet om de verschillende (deel-)vaardigheden bij een kandidaat met autisme te trainen. Middels uitleg over WH-methodiek wordt duidelijk hoe dit ook tijdens de rijles kan worden ingezet om probleemsituaties op te lossen.
Waar ontmoeten de verschillende methodieken elkaar en waar wijken zij van elkaar af. Hoe stel je vooraf een plan van aanpak op?
In het tweede deel van de training wordt hiermee geoefend.

Ook wordt ingegaan op extra hulpmiddelen die kunnen worden ingezet om de kandidaat te helpen. Bijvoorbeeld ondersteuning door de persoonlijk begeleider van de kandidaat middels overleg of video-interactie-begeleiding.

Een instructeur die weet dat een kandidaat met autisme de wereld gefragmenteerd waarneemt en moeite heeft om het geheel te overzien, begrijpt waar de knelpunten zitten om te leren autorijden en te anticiperen op het verkeer.
Wanneer de instructeur bovendien getraind is om de kandidaat op de zwakke vlakken te ondersteunen en wanneer hij weet hoe hij de kandidaat kan helpen het geheel te overzien, vergroot hij de kansen voor een jongere met autisme om zijn rijbewijs te halen aanzienlijk.

Een paar achtergrondfeiten

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

De gezondheidsraad heeft middels haar rapport met bovenstaande titel dit jaar een advies aan de regering uitgebracht waarin zij het volgende concludeert:
‘Voor deze mensen dient hulp levenslang en te allen tijde toegankelijk te zijn, omdat de behoefte aan zorg en begeleiding gedurende het hele leven wisselt van aard en intensiteit.’

Prevalentie        

Er zijn vooralsnog geen Nederlandse prevalentiegegevens beschikbaar. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar Prevalentie van autisme in de Nederlandse regio’s Eindhoven, Utrecht en Haarlem. De eerste resultaten worden in het najaar van 2010 verwacht.
De meest recente internationale onderzoeken (na 2000) komen over het algemeen uit op een totale autisme-prevalentie van 60 per 10.000 tot mogelijk 100 per 10.000.